Projekt badawczy NCN 2013/11/B/HS2/030487

W niniejszym projekcie, wykorzystującym metody wizualizacji dużych zbiorów danych udało się stworzyć mapę nauki Polskiej na podstawie danych opisowych krajowych czasopism naukowych, poklasyfikowanych według dyscyplin naukowych. Taka wizualizacja umożliwia prowadzenie analiz, jak rozwijają się poszczególne obszary naukowe i dyscypliny badawcze. Dzięki nim możliwa jest nawet predykcja przyszłych zmian w nauce oraz porównanie z trendami światowymi. Może to mieć wpływ na decyzje w finansowaniu wyselekcjonowanych obszarówwiedzy, na działania wspomagające zrównoważony rozwój nauki.Poniżej jest załączona ta graficzna prezentacja dyscyplin naukowych pogrupowanych w 8 obszarów dziedzinowych, które są zgodne z klasyfikacją Nauk w Polsce, obowiązującej od 2011 r.

Stworzona mapa nauki Polskiej (załączona w menu Mapy nauki) może być istotnym elementem infrastruktury naukowej i służyć jako układ odniesienia dla naukometrów, naukoznawców i specjalistów, co w szerszej perspektywie może ona przyczynić się do integracji ww.środowisk w zakresie realizacji wspólnych projektów badawczych. Wykonując podstawowe zadanie - analizę stanu i dynamiki zasobów cyfrowej wiedzy, podjęto się zbadania licznych tematów pochodnych, angażując w to nowe osoby i grupy naukowców z różnych uczelni krajowych i zagranicznych. W efekcie tych działań utworzono sieć współpracy interdyscyplinarnej, również międzynarodowej w zakresie stosowania wizualizacji w biblio-i informatologii.

Efektem praktycznym byłomiędzyinnymi stworzenie dedykowanej aplikacji Wizualizator Naukowca (visualizeme.umk.pl). Wygenerowało to naturalne problemy takie, jak użytecznośćinterfejsu i map, którewymagapodjęciadalszych badań, w szczególnościsocjologiczno-psychologicznych. W trakcie trwania projektu zainicjowano również badania eyetracking do zastosowań e-learningowych oraz typowo bibliologicznych, w których istotne są zachowania percepcyjne aktywnych czytelników. Aktualna problematyka i metody wizualizacji informacji zostałyo pisane w publikacjach książkowych przy wykorzystaniu wiedzy zagranicznych ekspertów, biorących udział w zorganizowanej na UMK międzynarodowej konferencji. Te pozycje niewątpliwie wpłyną na poszerzenie obszarów badawczych współczesnej informatologii oraz wypracowanie nowych metod i technik badawczych w obszarze nauk humanistyczno-społecznych.

 

Imię i nazwisko: 
Temat 
E-mail 
Wiadomość