Małgorzata Kowalska

Małgorzata Kowalska

Małgorzata Kowalska jest informatologiem i germanistką. Pracuje jako adiunkt w Zakładzie Informacji Naukowej Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół jakości zasobów cyfrowych, oddziaływania Internetu jako źródła informacji, wykorzystywania crowdsourcingu w działalności instytucji non profit, rozwoju biblio- i informatologii oraz humanistyki cyfrowej. Jest członkiem Interdyscyplinarnego Zespołu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ds. Upowszechniania Nauki, sekretarzem Komisji Bibliografii i Bibliotekoznawstwa Toruńskiego Towarzystwa Naukowego w Toruniu oraz członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Zarządzania Wiedzą – ISKO. Od 2008 r. redaguje czasopismo naukowe „Toruńskie Studia Bibliologiczne” (6 punktów na liście B MNiSW). Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych studiów informacyjnych m.in. z takich przedmiotów, jak: podstawy prezentacji informacji, konwersja zasobów cyfrowych, informacja w społeczeństwie wiedzy, systemy języki informacyjno-wyszukiwawcze, podstawy infobrokeringu, otwarte inicjatywy społeczne. Więcej: www.umk.pl/~koma .


Publikacje tematyczne wokół bibliometrii i analizy zasobów cyfrowych:

1. Małgorzata Kowalska, Indeksy cytowań bibliograficznych jako retrospektywne i bieżące informatory bibliograficzne o dokonaniach naukowych w Polsce i na świecie, [w:] Biblioteki wobec nowych zadań, pod red. E. Głowackiej, Toruń 2004, s. 129-155.
2. Małgorzata Kowalska, Polskie naukowe czasopisma elektroniczne w wersji pełnotekstowej, [w:] W kręgu prasy: przeszłość – teraźniejszość – przyszłość. T. 3, pod red. G. Gzelli i J. Gzelli, Toruń 2004, s. 215 – 232.
3. Małgorzata Kowalska, Wanda A. Ciszewska, Dorobek naukowy pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK za lata 1976-2007: Cz. 1. Analiza ilościowa, Toruńskie Studia Bibliologiczne R. 1: 2008, nr 1, s. 95-112.
4. Małgorzata Kowalska, Wanda A. Ciszewska, Dorobek naukowy pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK za lata 1976-2007: Cz. 2. Analiza treściowa, Toruńskie Studia Bibliologiczne R. 2: 2009, nr 1 (2), s. 91–107.
5. Małgorzata Kowalska, Zasoby czasopiśmiennicze w polskich bibliotekach cyfrowych
i bibliograficznych bazach danych - koegzystencja, konkurencja czy kooperacja?
W: „Bibliograficzne bazy danych: kierunki rozwoju i możliwości współpracy”, Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 10-lecia bazy danych BazTech. Bydgoszcz, 27-29 maja 2009 r. [on-line]. [Warszawa] 2009 (EBIB Materiały konferencyjne; nr 19) [dostęp 31 maja 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.info/ publikacje/matkonf/mat19/kowalska.php.
6. Małgorzata Kowalska, Udział polskich publikacji biblio- i informatologicznych w otwartych zasobach wiedzy: przykład E-LIS, „Zagadnienia Informacji Naukowej” 2012, nr 2, s. 34–47.
7. Małgorzata Kowalska, „Polska Bibliografia Bibliologiczna” jako źródło danych do badań bibliometrycznych, na przykładzie problematyki bibliotek toruńskich, Folia Toruniensia, T. 12 (Toruń 2012), s. 85–97.
8. Małgorzata Kowalska, Wystąpienia konferencyjne jako przejaw aktualnych kierunków rozwoju tematycznego biblio- i informatologii – stan na 2012 r., [w:] Biblioteka, Książka, Informacja i Internet 2012, praca zbiorowa pod red. Z. Osińskiego i R. Malesy, Lublin 2013, s. 95–106.
9. Małgorzata Kowalska, Wskaźniki altmetryczne – w kierunku nowego modelu oceny dorobku naukowego? Casus publikacji z zakresu biblio- i informatologii [w druku]
10. Małgorzata Kowalska, Altmetria jako przedmiot zainteresowania biblio- i informatologii [w druku]

Kontakt


Wizualizacja Nauki

ul. Wł. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń

e-mail: wizualizacjanauki@umk.pl

Imię i nazwisko: 
Temat 
E-mail 
Wiadomość