Veslava Osińska jest informatologiem, informatykiem i fizykiem. Jest zatrudniona w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliologii UMK jako adiunkt. Zainteresowania badawcze skupia wokół metod i technik wizualizacji informacji i wizualizacji nauki, a w szczególności analizy dynamiki nauki Polskiej. Oprócz grantu NCN uczestniczy w sieci projektów COST Action TD1201.

Wykłada również w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz Regionalnym Studium Edukacji Informatycznej. Redaguje portal o zastosowaniu wizualizacji informacji w różnych dziedzinach życia www.wizualizacjainformacji.pl. Jest członkiem Rady redakcyjnej publicscienceframework.org.

Należy do kilku Towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Informatycznego, ISKO (International Society of Knowledge Organization) oraz Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy. Więcej na stronie: www.umk.pl/~wieo .

Piotr Malak jest adiunktem  w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliologii UMK w Toruniu oraz członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Jego zainteresowania badawcze dotyczą zarządzania informacją, wyszukiwania informacji w dokumentach oraz inżynierii lingwistycznej. Interesuje się również efektywnym zarządzaniem czasem, zadaniami i informacją. W okresie 2012/2013 był stypendystą Programu SCIEX-NMSch w  Institut d’informatique, Université de Neuchâtel, Neuchâtel, Szwajcaria  w ramach Grantu IRP – Information Retrieval and Text Categorization for Polish.

Oprócz zajęć programowych prowadzi również autorskie, jak „Intranety”, „Systemy zarządzania wiedzą i informacją w organizacjach” czy „Projektowanie i zarządzanie systemem informacyjnym w firmie infobrokerskiej”. W kwietniu 2012 r. nakładem Wydawnictwa SBP ukazała się książka autorstwa P. Malaka Indeksowanie treści. Porównanie skuteczności metod tradycyjnych i automatycznych.

Bożena Bednarek-Michalska
Bożena Bednarek-Michalska - starszy kustosz dyplomowany, pracuje w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu od 1982, na stanowisku specjalisty informacji. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim i studia podyplomowe związane z komputerami, nowymi technologiami oraz zarządzaniem na UMK. Przeszła wszystkie stopnie kariery zawodowej. W tej chwili na uczelni zajmuje się Kujawsko-Pomorską Biblioteką Cyfrową, repozytorium UMK i innymi technologiami, współpracą międzynarodową oraz pozyskiwaniem grantów.

Jest autorką wielu artykułów z zakresu informacji naukowej, Internetu, Open Access, bibliotek cyfrowych, oceny jakości informacji elektronicznej, e-edukacji, oraz nowych technologii związanych z pracą bibliotekarzy. Prowadzi wykłady na Uniwersytecie i organizuje konferencje związane z nowymi technologiami. Współpracowała w projektach międzynarodowych (Ikaros, E-LIS, Communia, Manuscriptorium, DOAJ, Lista Regensburska, EIFL, SPARC) związanych z publikowaniem elektronicznym. Jest współtwórcą i redaktorem naczelnym czasopisma open access dla bibliotekarzy zatytułowanego Biuletyn EBIB, dla którego pracuje od 1998 roku i Serwisu EBIB.

Z zespołem EBIB prowadziła szereg ciekawych projektów promujących polskie bibliotekarstwo za granicą. Od połowy lat dziewięćdziesiątych realizowała wiele inicjatyw związanych z Internetem takich jak: EBIB, Infobibl, Infobibnet, Bibweb.  Była ekspertem MKiDN oraz MNiSW w zakresie cyfryzacji zasobów kultury i nauki.

Dominik Mirosław Piotrowski

Dominik Mirosław Piotrowski jest informatologiem oraz bibliotekarzem pracującym w Oddziale Informacyjno-Bibliograficzym Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. Do zainteresowań badawczych Dominika M. Piotrowskiego należą open source’owe systemy zarządzania treścią, usługi biblioteczne funkcjonujące w modelu chmurowym oraz Otwarta nauka.

Od 2013 roku jest członkiem zarządu Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu, a od u od roku 2017 jego przewodniczącym. W Kole SBP działam aktywnie na polu popularyzacji bibliotek, książki i czytelnictwa oraz promocji wykonywanego zawodu. Jestem także członkiem International Society for Knowledge Organization (ISKO).

Dominik Mirosław Piotrowski prowadzi zajęcia dydaktyczne z takich przedmiotów jak Systemy operacyjne, Programowanie w technologiach internetowych, Tworzenie i zarządzanie serwisem internetowym, Strategie pozycjonowania i optymalizacja serwisów www. Więcej informacji: http://www.cmswbibliotekach.umk.pl/o-autorze/

Małgorzata Kowalska

Małgorzata Kowalska jest informatologiem i germanistką. Pracuje jako adiunkt w Zakładzie Informacji Naukowej Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół jakości zasobów cyfrowych, oddziaływania Internetu jako źródła informacji, wykorzystywania crowdsourcingu w działalności instytucji non profit, rozwoju biblio- i informatologii oraz humanistyki cyfrowej. Jest członkiem Interdyscyplinarnego Zespołu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ds. Upowszechniania Nauki, sekretarzem Komisji Bibliografii i Bibliotekoznawstwa Toruńskiego Towarzystwa Naukowego w Toruniu oraz członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Zarządzania Wiedzą – ISKO. Od 2008 r. redaguje czasopismo naukowe „Toruńskie Studia Bibliologiczne” (6 punktów na liście B MNiSW). Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych studiów informacyjnych m.in. z takich przedmiotów, jak: podstawy prezentacji informacji, konwersja zasobów cyfrowych, informacja w społeczeństwie wiedzy, systemy języki informacyjno-wyszukiwawcze, podstawy infobrokeringu, otwarte inicjatywy społeczne. Więcej: www.umk.pl/~koma .


Publikacje tematyczne wokół bibliometrii i analizy zasobów cyfrowych:

1. Małgorzata Kowalska, Indeksy cytowań bibliograficznych jako retrospektywne i bieżące informatory bibliograficzne o dokonaniach naukowych w Polsce i na świecie, [w:] Biblioteki wobec nowych zadań, pod red. E. Głowackiej, Toruń 2004, s. 129-155.
2. Małgorzata Kowalska, Polskie naukowe czasopisma elektroniczne w wersji pełnotekstowej, [w:] W kręgu prasy: przeszłość – teraźniejszość – przyszłość. T. 3, pod red. G. Gzelli i J. Gzelli, Toruń 2004, s. 215 – 232.
3. Małgorzata Kowalska, Wanda A. Ciszewska, Dorobek naukowy pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK za lata 1976-2007: Cz. 1. Analiza ilościowa, Toruńskie Studia Bibliologiczne R. 1: 2008, nr 1, s. 95-112.
4. Małgorzata Kowalska, Wanda A. Ciszewska, Dorobek naukowy pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK za lata 1976-2007: Cz. 2. Analiza treściowa, Toruńskie Studia Bibliologiczne R. 2: 2009, nr 1 (2), s. 91–107.
5. Małgorzata Kowalska, Zasoby czasopiśmiennicze w polskich bibliotekach cyfrowych
i bibliograficznych bazach danych - koegzystencja, konkurencja czy kooperacja?
W: „Bibliograficzne bazy danych: kierunki rozwoju i możliwości współpracy”, Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 10-lecia bazy danych BazTech. Bydgoszcz, 27-29 maja 2009 r. [on-line]. [Warszawa] 2009 (EBIB Materiały konferencyjne; nr 19) [dostęp 31 maja 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.info/ publikacje/matkonf/mat19/kowalska.php.
6. Małgorzata Kowalska, Udział polskich publikacji biblio- i informatologicznych w otwartych zasobach wiedzy: przykład E-LIS, „Zagadnienia Informacji Naukowej” 2012, nr 2, s. 34–47.
7. Małgorzata Kowalska, „Polska Bibliografia Bibliologiczna” jako źródło danych do badań bibliometrycznych, na przykładzie problematyki bibliotek toruńskich, Folia Toruniensia, T. 12 (Toruń 2012), s. 85–97.
8. Małgorzata Kowalska, Wystąpienia konferencyjne jako przejaw aktualnych kierunków rozwoju tematycznego biblio- i informatologii – stan na 2012 r., [w:] Biblioteka, Książka, Informacja i Internet 2012, praca zbiorowa pod red. Z. Osińskiego i R. Malesy, Lublin 2013, s. 95–106.
9. Małgorzata Kowalska, Wskaźniki altmetryczne – w kierunku nowego modelu oceny dorobku naukowego? Casus publikacji z zakresu biblio- i informatologii [w druku]
10. Małgorzata Kowalska, Altmetria jako przedmiot zainteresowania biblio- i informatologii [w druku]

Kontakt


Wizualizacja Nauki

ul. Wł. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń

e-mail: wizualizacjanauki@umk.pl

Imię i nazwisko: 
Temat 
E-mail 
Wiadomość